Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, 
ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ξεκινά τη διαδικασία χορήγησης Οριστικών Αδειών για Ενεργειακούς Επιθεωρητές (με δεκαετή ισχύ).

Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλεί όσους επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή (Α΄ ή Β΄ τάξης) και να εγγραφούν εκ)στα οικεία Μητρώα να παρακολουθήσουν το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε κατάλληλους φορείς εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί, με αναγνωρισμένα τα επαγγελματικά τους προσόντα στη χώρα μας, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, και να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία, σύμφωνα με την παρακάτω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι φορείς εκπαίδευσης (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, κλπ.) που θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων καταγράφονται σε σχετικό Κατάλογο (www.ypeka.gr), καθώς και στην ιστοσελίδαwww.buildingcert.gr, ο οποίος θα είναι μόνιμα αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα διεξαχθούν από το ΤΕΕ εξετάσεις, μετά από προσεχή δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης, όπου θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία των εξετάσεων, της αξιολόγησης και της υποβολής ενστάσεων, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την εγγραφή των επιτυχόντων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Το ΚΕΚ ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ως πιστοποιημένος φορέας υλοποίησης από το ΥΠΕΚΑ, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα:

(α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων
(β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
(γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση Οριστικών Αδειών για Ενεργειακούς Επιθεωρητές (με δεκαετή ισχύ), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄).

Διαδικασία:

1. Εγγραφή στον φορέα εκπαίδευσης 
Κατά την εγγραφή, ο υποψήφιος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από τον φορέα εκπαίδευσης.

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

2. Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr
Συμπληρώνετε τα στοιχεία και επιλέγετε ανάλογα εάν είστε ήδη προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής ή εάν έχετε ήδη κωδικούς στο www.buildingcert.gr. Με την εγγραφή σας αποκτάτε τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ).

3. Εκπαίδευση του υποψήφιου 
Η εκπαίδευση γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλων εκπαιδευτικών εγχειριδίων που ανταποκρίνονται στην ύλη του κάθε μαθήματος και τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα ΤΕΕ (portal.tee.gr), του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr) και του www.buildingcert.gr. Με το πέρας της εκπαίδευσης και εφόσον οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθήσουν παραδόσεις, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας των κυρίων μαθημάτων, οι φορείς εκπαίδευσης χορηγούν Βεβαιώσεις Επαρκούς Παρακολούθησης στους εκπαιδευόμενους, και αποστέλλουν ονομαστικό κατάλογο των εκπαιδευομένων στο ΥΠΕΚΑ και στο ΤΕΕ.

4. Εξετάσεις υποψηφίου – Αποστολή δικαιολογητικών – Χορήγηση άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή 
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι, προκειμένου να λάβουν άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή και να εγγραφούν στα οικεία Μητρώα, είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε διαδικασία εξετάσεων, που θα διενεργηθούν από το ΤΕΕ μετά από δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης.

Έχουν προγραμματιστεί τέσσερις (4) Κύκλοι Μαθημάτων ως ακολούθως:

A’ Κύκλος:  Ιανουάριος 2012 – Μάρτιος 2012
Β’ Κύκλος:  Απρίλιος 2012 – Ιούνιος 2012
Γ’ Κύκλος:  Ιούλιος 2012 – Σεπτέμβριος 2012
Δ’ Κύκλος:  Οκτώβριος 2012 – Δεκέμβριος 2012

Written by admin

Website: