Τουριστικά Επαγγέλματα-Καστοριά

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο <strong>«ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»</strong> απευθύνθηκε σε 20 ανέργους, επιπέδου ΛΥΚΕΙΟ- ΙΕΚ- ΤΕΙ και υλοποιήθηκε στο νομό Καστοριάς, η τοπική αγορά του οποίου – σύμφωνα με τις έρευνες της επιστημονικής ομάδας – είχει και έχει αποδεδειγμένα ανάγκη κάλυψης του προτεινόμενου αντικειμένου κατάρτισης.

Σκοπός του προγράμματος ήταν οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που θα τους οδηγήσουν στην επιτυχή ένταξη / επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικότερα, μέσα από το Πρόγραμμα επιδιώχθηκε (ολοκληρωμένο):

 η δυναμική προσαρμογή στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας και κοινωνίας και η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
 η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, των γυναικών και των μακροχρόνια ανέργων
 η μείωση της ανεργίας και η βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού επιπέδου των ανέργων
 η ενσωμάτωση των σύγχρονων ΤΠΕ και της διάστασης της καινοτομίας
 η τοποθέτηση των καταρτισθέντων ανέργων σε κατάλληλες θέσεις πρακτικής άσκησης με στόχο τη μεγιστοποίηση του ποσοστού μετέπειτα απασχόλησής τους από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Το Πρόγραμμα περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το 20% των εκπαιδευτικών ωρών, δηλαδή οι 160 ώρες θα αποτελέσουν το θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης και το υπόλοιπο 80% δηλαδή οι 640 ώρες κάλυψαν την πρακτική εξάσκηση των καταρτιζομένων, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργαζόμενες με το ΚΕΚ επιχειρήσεις του σχετικού κλάδου.