Ηλεκτρονική Μάθηση σε ΤΠΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ


Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας σε όλο σχεδόν το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας σηματοδοτεί την έλευση μίας νέας εποχής με κύριο χαρακτηριστικό την ανάγκη χειρισμού της πληροφορίας και την ανανέωση της γνώσης με ταχείς ρυθμούς. Η Κοινωνία της Πληροφορίας διαμορφώνει συνεχώς καινούργια πρότυπα εργασίας και ζωής με στόχο και προϋπόθεση την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και την εξοικείωσή του με τις συνεχώς αναπτυσσόμενες τεχνολογίες. Η ανάγκη αναβάθμισης που προκύπτει από την ανάπτυξη των τεχνολογιών και την όλο και μεγαλύτερη εξειδίκευση που αυτή επιφέρει σε όλους τους τομείς της οικονομίας, αλλά και γενικότερα της κοινωνίας μας, συνεπάγεται την κατάρτιση όχι μόνο του εργατικού δυναμικού, αλλά και του συνολικού πληθυσμού της χώρας μας, έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν νέου τύπου «κοινωνικά αποκλεισμένες» ομάδες και διαχωρισμοί μεταξύ ψηφιακά εγγράμματων ή μη. Το φαινόμενο του «ψηφιακού αναλφαβητισμού-ψηφιακού χάσματος» δημιουργείται και εντείνεται τόσο εξαιτίας των ανισοτήτων στην πρόσβαση, όσο και εξαιτίας των διαφορών στο βαθμό γνώσης, εξοικείωσης και χρήσης των νέων εργαλείων και μεθόδων που δημιουργούνται από την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΥΠΟΥ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

ΚΩΔ. 6, ΚΩΔ. 7, ΚΩΔ. 8, ΚΩΔ. 9

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΚΩΔ. 6 - 20 άτομα
ΚΩΔ. 7 - 20 άτομα
ΚΩΔ. 8 - 20 άτομα
ΚΩΔ. 9 - 11 άτομα

100 ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εκ των οποίων 30 ώρες διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο και 70 ώρες τηλεκατάρτιση.

Οι 30 ώρες της εκπαίδευσης «πρόσωπο με πρόσωπο» υλοποιήθηκαν στις αίθουσες Πληροφορικής του ΚΕΚ.

Οι 70 ώρες πραγματοποιήθηκαν μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης. Οι καταρτιζόμενοι είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα τηλεκατάρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας είτε από δικό τους χώρο, εάν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, είτε από τις αίθουσες Πληροφορικής του ΚΕΚ με βάση πρόγραμμα διαθεσιμότητάς του που θα καταρτιστεί κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης τόσο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης όσο και των δια ζώσης σεμιναρίων, και σε διάστημα 20 ημερών, ακολούθησαν οι εξετάσεις πιστοποίησης.

Στο παρόν πρόγραμμα προβλέφθηκε η εξέταση και πιστοποίηση των καταρτιζόμενων σε πέντε (5) ενότητες. Οι ενότητες στις οποίες θα εξεταστούν οι καταρτιζόμενοι είναι:
 Χρήση του Υπολογιστή και διαχείριση αρχείων
 Επεξεργασία Κειμένου
 Υπολογιστικά Φύλλα
 Εφαρμογές στο Διαδίκτυο
 Παρουσιάσεις

Κάθε καταρτιζόμενος είχε το δικαίωμα να συμμετάσχει σε επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης για κάθε ενότητα (αν αποτύχει στην πρώτη).

Οι ωφελούμενοι θα έπρέπε:
 να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ,
 ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) εκπαίδευσης και απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαίωναν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Παραπεμπτικό ΟΑΕΔ
2. Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας
3. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (διπλής όψης)
4. Επικυρωμένο αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
5. Πρόσφατη Φωτογραφία
6. Βιογραφικό Σημείωμα