Πράσινα Επαγγέλματα

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (9)

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

Εντός του Σεπτεμβρίου 2011 (ολοκληρωμένο)

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΙΕΚ-ΤΕΙ

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΣΤΟΧΟΣ
Το Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» απευθύνεται σε 24 ανέργους, επιπέδου ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ και θα υλοποιηθεί στο νομό Αθηνών. Οι γενικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι

Να προσφερθεί μία εμπεριστατωμένη και κατανοητή εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος χωρίς να χρησιμοποιηθούν σύνθετες επιστημονικές έννοιες.
Να γίνει μια ενιαία μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων, των σχέσεων και των λύσεων.
Να δοθούν βασικές γνώσεις οργάνωσης προγραμμάτων ανακύκλωσης και ευαισθητοποίησης κοινού
Να δοθούν τεχνικές γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία της ανακύκλωσης και τα οφέλη της
Να δοθεί δυνατότητα ευρύτερης προσέγγισης του αντικειμένου μέσα από τις γνώσεις που προσφέρουν τα προγράμματα ανακύκλωσης.
Να δοθούν ειδικές γνώσεις και ικανότητες που αφορούν στη σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
Βασικός στόχος του προγράμματος επίσης είναι:

H παροχή γνώσεων στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και στον τρόπο λειτουργίας του εργασιακού περιβάλλοντος γενικότερα,
H πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση στις έννοιες και πρακτικές τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Επίσης η εξοικείωση με βασικές αρχές και παραμέτρους εργατικής νομοθεσίας,
H εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και η απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων και δεξιοτήτων με σκοπό τη συμβολή στην καταπολέμηση του «τεχνολογικού αναλφαβητισμού.
Το προτεινόμενο Πρόγραμμα περιλαμβάνει 240 ώρες θεωρίας και 560 ώρες πρακτικής με διακρατική συνεργασία. Η διακρατικότητα του προγράμματος εξασφαλίζει καταρχήν τον προσανατολισμό των καταρτιζομένων στα νέα δεδομένα της ευρωπαϊκής, αλλά και της παγκόσμιας αγοράς, ενώ ο σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο του προγράμματος, αλλά και η διεύρυνση των γνώσεων και πρακτικών εμπειριών των καταρτιζομένων. Η δράση της διακρατικής συνεργασίας που προβλέπεται στο προτεινόμενο πρόγραμμα αφορά τη μετάβαση όλων των καταρτιζομένων στην πόλη Αμβούργο της Γερμανίας για διάστημα 5 ημερών, για την πραγματοποίηση μέρους της εκπαιδευτικής ενότητας που αφορά την «Οργάνωση προγραμμάτων ανακύκλωσης και ευαισθητοποίηση κοινού», συνολικής διάρκειας 30 ωρών.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)
ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 30 ΩΡΕΣ)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ KOINOY ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ)
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (10)

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

Εντός του Σεπτεμβρίου 2011 (ολοκληρωμένο)

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΙΕΚ-ΤΕΙ

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΣΤΟΧΟΣ
Το Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» απευθύνεται σε 24 ανέργους, επιπέδου ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ και θα υλοποιηθεί στο νομό Αθηνών. Οι γενικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι

Να προσφερθεί εμπεριστατωμένη και κατανοητή εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος χωρίς να χρησιμοποιηθούν σύνθετες επιστημονικές έννοιες.
Να γίνει μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων και των λύσεων
Να δοθούν ειδικές γνώσεις που αφορούν τους κινδύνους, την τοξικότητα και την ανθρώπινη υγεία
Να δοθεί δυνατότητα ευρύτερης προσέγγισης του αντικειμένου μέσα από τις γνώσεις που προσφέρουν οι τρόποι ελέγχου του βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος.
Να γίνει εκμάθηση τεχνικών ελέγχου του βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος.
Να δοθούν ειδικές γνώσεις που αφορούν στη διαχείριση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων
Να γίνει ανάλυση και τεχνικές αντιμετώπισης της ρύπανσης του εδάφους, των υδάτων και του αέρα
Να γίνει εκμάθηση τεχνικών διαχείρισης και ελέγχου ως προς την πρόληψη των ρύπων από τα στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα.
Βασικός στόχος του προγράμματος επίσης είναι:

H παροχή γνώσεων στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και στον τρόπο λειτουργίας του εργασιακού περιβάλλοντος γενικότερα,
H πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση στις έννοιες και πρακτικές τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Επίσης η εξοικείωση με βασικές αρχές και παραμέτρους εργατικής νομοθεσίας,
H εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και η απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων και δεξιοτήτων με σκοπό τη συμβολή στην καταπολέμηση του «τεχνολογικού αναλφαβητισμού.
Το προτεινόμενο Πρόγραμμα περιλαμβάνει 240 ώρες θεωρίας και 560 ώρες πρακτικής

ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)
ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΕΡΑ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ)
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ (11)

Εντός του Σεπτεμβρίου 2011 (ολοκληρωμένο)

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΙΕΚ-ΤΕΙ

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΣΤΟΧΟΣ
Το Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ»απευθύνεται σε 24 ανέργους, επιπέδου ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ και θα υλοποιηθεί στο νομό Αθηνών. Οι γενικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι

Να προσφερθεί μία εμπεριστατωμένη και κατανοητή εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος χωρίς να χρησιμοποιηθούν σύνθετες επιστημονικές έννοιες.
Να δοθούν βασικές γνώσεις για τη ρύπανση των υδάτων, εδάφους και αέρα
Να δοθούν βασικές γνώσεις για τις πηγές ρύπανσης και τις τεχνικές ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού
Να δοθούν τεχνικές γνώσεις σχετικά με την αντιρρυπαντική τεχνολογία υγρών αποβλήτων και λυμάτων
Να δοθούν τεχνικές γνώσεις σχετικά με την αντιρρυπαντική τεχνολογία στερεών αποβλήτων και οικιακών απορριμμάτων
Να δοθούν ειδικές γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανθρώπινη υγεία
Βασικός στόχος του προγράμματος επίσης είναι:

H παροχή γνώσεων στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και στον τρόπο λειτουργίας του εργασιακού περιβάλλοντος γενικότερα,
H πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση στις έννοιες και πρακτικές τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Επίσης η εξοικείωση με βασικές αρχές και παραμέτρους εργατικής νομοθεσίας,
H εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και η απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων και δεξιοτήτων με σκοπό τη συμβολή στην καταπολέμηση του «τεχνολογικού αναλφαβητισμού.
Το προτεινόμενο Πρόγραμμα περιλαμβάνει 240 ώρες θεωρίας και 560 ώρες πρακτικής με διακρατική συνεργασία. Η διακρατικότητα του προγράμματος εξασφαλίζει καταρχήν τον προσανατολισμό των καταρτιζομένων στα νέα δεδομένα της ευρωπαϊκής, αλλά και της παγκόσμιας αγοράς, ενώ ο σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο του προγράμματος, αλλά και η διεύρυνση των γνώσεων και πρακτικών εμπειριών των καταρτιζομένων. Η δράση της διακρατικής συνεργασίας που προβλέπεται στο προτεινόμενο πρόγραμμα αφορά τη μετάβαση όλων των καταρτιζομένων στην πόλη Αμβούργο της Γερμανίας για διάστημα 5 ημερών, για την πραγματοποίηση μέρους της εκπαιδευτικής ενότητας που αφορά την «Οργάνωση προγραμμάτων ανακύκλωσης και ευαισθητοποίηση κοινού», συνολικής διάρκειας 30 ωρών.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)
ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 30 ΩΡΕΣ)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ KOINOY ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ)
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ)