Δωρεάν Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας με τη Δράση e-gnosis

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στην Αγγλική Γλώσσα στο πλαίσιο της δράσης  «e-gnosis» του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού Equal Society με την εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών βασισμένων στη μικτή κατάρτιση (Blended Learning). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αποτελείται από 50 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και απεριόριστο αριθμό ωρών τηλεκατάρτισης για διάστημα τριών (3) μηνών. Μετά το πέρας της κατάρτισης ακολουθούν υποχρεωτικά εξετάσεις πιστοποίησης για το πιστοποιητικό TIE (Test of Interactive English) αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ.

Οι ωφελούμενοι (με την κατάθεση των κατάλληλων πιστοποιητικών): άνεργοι, Δημόσιοι Υπάλληλοι σε εφεδρεία, μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων ή αγρότες έχουν την ευκαιρία ν’ αποκτήσουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ επίπεδα Β1, B2, C1, C2 καταβάλλοντας μόνο τα εξέταστρα και το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού. Το πρόγραμμα αφορά τους δικαιούχους που έχουν αποκτήσει κατά το παρελθόν βασικές γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας και είτε δεν έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό είτε επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό ανωτέρου επιπέδου.

Το κόστος πιστοποίησης και το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού ανέρχεται συνολικά στα 380€. Το ποσό αυτό είναι η μοναδική συμμετοχή του δικαιούχου στο πρόγραμμα.

 

Για το διπλό πρόγραμμα πιστοποίησης και στους υπολογιστές, ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ, ενημερωθείτε και αιτηθείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Με έναν Σμπάρο..καθάρισε με Αγγλικά & Η/Υ (αναγνώριση Α.Σ.Ε.Π)