Βασικές Δεξιότητες σε ΤΠΕ

Στο πλαίσιο του Έργου «1. Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 8 περιφέρειες
σύγκλισης, 2. Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 3 περιφέρειες σταδιακής
εξόδου, 3. Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου, υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής, Νομό Αθηνών, Δήμο Αθηναίων, τα
παρακάτω 8 Προγράμματα Κατάρτισης:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 1

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»
ΚΩΔ. 1, ΚΩΔ. 2, ΚΩΔ. 3, ΚΩΔ. 4ΤΥΠΟΥ 3

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ, ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ»ΚΩΔ. 11, ΚΩΔ. 12, ΚΩΔ. 13, ΚΩΔ. 14

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(ΣΕ ΩΡΕΣ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 (δεν είναι σε ισχύ πλέον)


ΚΩΔ. 1 - 20 άτομα
ΚΩΔ. 2 - 20 άτομα
ΚΩΔ. 3 - 20 άτομα
ΚΩΔ. 4 - 11 άτομα
ΚΩΔ. 11 - 20 άτομα
ΚΩΔ. 12 - 20 άτομα
ΚΩΔ. 13 - 20 άτομα
ΚΩΔ. 14 - 11 άτομα


100 ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ Η/Υ
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
5. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
7. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

100 ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ 3

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ Η/Υ
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
5. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
7. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
8. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Οι ωφελούμενοι έπρεπε να είναι:
• εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα
ανεργίας ή όχι, και να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
• πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις
επιμελητήρια, π.χ μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους
του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου
οικονομικού έτους β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό
έτος.

Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαίωναν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (ολοκληρωμένο)
1. Παραπεμπτικό ΟΑΕΔ
2. Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας
3. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (διπλής όψης)
4. Επικυρωμένο αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
5. Πρόσφατη Φωτογραφία
6. Βιογραφικό Σημείωμα