Knowledge Management

Knowledge Management

Ποιους αφορά: HR Managers, Managers Εκπαιδευτικών Οργανισμών, Επιχειρηματίες, Συμβούλους που επιθυμούν να κατανοήσουν τις τάσεις του Εκπαιδευτικού Management για μεγαλύτερη απόδοση του προσωπικού τους.

Τι θα μάθουν:

• Με απλό και κατανοητό τρόπο, το περιβάλλον και τις συνθήκες υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού πλάνου για τα βέλτιστα αποτελέσματα στην απόδοση του προσωπικού της εταιρείας.

• Να γνωρίσουν τους τρόπους ανάπτυξης / δημιουργικής σκέψης που θα οδηγήσουν μέσα από την συστηματοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών και λύσεων μιας εταιρείας για μεγιστοποίηση του ROI εκπαίδευσης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ & ΜΑΘΗΣΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Η ροή της γνώσης και της μάθησης
• Τι είναι η συμπεριφορά αλλαγή και ο ρόλος της στη ΔΓ
• Επιχειρηματική ευφυΐα
• Διαχείριση Γνώσης: Αντιλήψεις
• Μελέτη Περίπτωσης

2. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

• Η διαχείριση της γνώσης ως διαδικασία
• Περιγραφή & αξιολόγηση των μοντέλων κύκλου ζωής
• Η διαχείριση της γνώσης ως προϊόν
• Μοντέλα κατηγοριοποίησης της γνώσης
• Γνώση και επιχειρηματική ευφυΐα
• Το γενικό πρότυπο διαχείρισης γνώσης
• Μελέτη Περίπτωσης

3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

• Κατηγοριοποίηση τεχνολογιών
• Εννοιολογική προσέγγιση
• Έμφαση στις διαδικασίες
• «Το συνεχές του Biney»
• Το υπόδειγμα των Hahn & Subramani
• Η σημαντικότητα της ολοκληρωμένης υποδομής της επιχειρηματικής ευφυΐας

4. ΔΙΚΤΥΑ ΓΝΩΣΗΣ

• Δίκτυα γνώσης και κατηγοριοποιήσεις ομάδων
• Τι είναι οι κοινότητες πρακτικής
• Ρόλοι και αρμοδιότητες κοινοτήτων πρακτικής
• Αποτελεσματικότητα κοινοτήτων πρακτικής
• Μελέτη περίπτωσης

5. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

• Τι είναι ο μαθησιακός οργανισμός
• Πρώτη προσέγγιση για τον μαθησιακό οργανισμό
• Γνώση και μάθηση στον μαθησιακό οργανισμό
• Οι πέντε αρχές του Senge
• Η οργανωσιακή μνήμη
• Τεχνικές αναπαράστασης στοιχείων οργανωσιακής μνήμης
• Μελέτη περίπτωσης

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

• Το πλαίσιο αξιολόγησης
• Το διαγνωστικό μοντέλο Διαχείρισης Γνώσης
• Η προσέγγιση της Cap Gemini Ernst Young
• Η μέθοδος του Balanced Scorecard
• Η μέθοδος της SWOT Ανάλυσης
• Το μοντέλο ωριμότητας της Διαχείρισης Γνώσης
• Το μοντέλο των προσδοκιών
• Μελέτη περίπτωσης

7. E-LEARNING: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

• Το πλαίσιο ανάλυσης του E-learning
• Οριοθετώντας τη συμβολή της Τεχνολογίας στο πλαίσιο του E-learning
• Το E-learning ως διαδικασία
• Το E-learning ως προϊόν
• Εργαλεία εκπαίδευσης από απόσταση
• Στρατηγικό σχέδιο υλοποίησης συστημάτων E-learning
• Μελέτη περίπτωσης

8. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ: ONTOLOGIES, METADATA & SEMANTICS

• Semantics, Μεταδεδομένα & Επιχειρηματική ευφυΐα
• Οντολογίες
• Πώς δημιουργείται μια οντολογία
• Αρχιτεκτονικοί προσδιορισμοί

9. P2P ΔΙΚΤΥΑ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ E-LEARNING

• Δίκτυα Γνώσης, e-learning & επιχειρηματική ευφυΐα
• Βασικές αρχές ομότιμης δικτύωσης & επιδράσεις
• Υβριδικά ομότιμα δίκτυα
• Πλήρως αποκεντρωμένα ομότιμα δίκτυα
• Μερικώς αποκεντρωμένα ομότιμα δίκτυα
• Ταξινομήσεις (taxonomies) ομότιμων εφαρμογών επιχειρηματικής ευφυΐας
• Μελέτη περίπτωσης

10. Τ-LEARNING

• Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της Interactive TV και των Mobile Applications
• Τεχνολογία ψηφιακής Τηλεόρασης – Digital television
• Εκτίμηση της εφικτότητας του t-learning
• Η διευκόλυνση της μάθησης μέσω τριών μέσων: PC, TV, ITV
• Μελέτη περίπτωσης

11. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

• Παραδείγματα Ελληνικών έργων στους τομείς ΚΜ & E-learning

 

Ώρες μαθημάτων: θα καθοριστούν

Διάρκεια: 12 ώρες

Πληροφορίες: +30 2102016406, φαξ: +30 210 2285958

Χαρά Φροντιστή-Front Desk Manager

* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ..

 • Ηγεσία - Leadership
 • TQM (Total Quality Management)
 • Teamwork
 • Learn, Unlearn, Relearn
 • Τεχνικές Αποτελεσματικών Συσκέψεων
 • COACHING & COUNSELING SKILLS
 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
 • Διοίκηση Κρίσεων & Αλλαγών
 • MANAGEMENT OF BUSINESS LOGISTICS
 • Management Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Αποδοτικοί Μέθοδοι Αξιολόγησης Προσωπικού
 • Ανθρώπινη Συμπεριφορά & Εργασιακός Χώρος
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Management & Νέα Στελέχη
 • Knowledge Management