Τοπικές Δράσεις Μείωσης της Ανεργίας

Η ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., θα υλοποιήσει, από τον Οκτώβρη 2013 ως τον Ιούνιο 2014, στα πλαίσια του έργου «Κατάρτιση Ανέργων νομού Καστοριάς σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις», τα εξής 4 προγράμματα :

1) «Βοηθός στο τμήμα λογιστηρίου επιχειρήσεων και σε φοροτεχνικό γραφείο» απευθύνεται σε 24 ανέργους, επιπέδου Γυμνασίου - Λυκείου.

2) «Διοργανωτής τουριστικών περιηγήσεων» απευθύνεται σε 24 ανέργους, επιπέδου Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.

3) «Εργατοτεχνίτες μονώσεων και στεγανοποίησης» απευθύνεται σε 24 ανέργους, επιπέδου Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.

4) «Τεχνίτης αρδευτικών συστημάτων» απευθύνεται σε 23 ανέργους, επιπέδου Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο νομό Καστοριάς, η τοπική αγορά του οποίου, σύμφωνα με τις έρευνες της επιστημονικής ομάδας, έχει ανάγκη κάλυψης των προτεινόμενων αντικειμένων κατάρτισης. Παρόλο που κάθε πρόγραμμα απευθύνεται σε καταρτιζόμενους διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου, οι ενότητες έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν τελικά όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να διαδραματίσουν τον ίδιο ενεργητικό ρόλο και ταυτόχρονα να υπάρχει η ίδια κατανόηση και αντίληψη του αντικειμένου.

Το περιεχόμενο της παρούσας ενέργειας κατάρτισης επιλέχθηκε και δομήθηκε λαμβάνοντας υπόψη:

° τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου των εκπαιδευόμενων,
° τις διαπιστωμένες εκπαιδευτικές τους ανάγκες,
° τους γενικότερους επιδιωκόμενους στόχους του προγράμματος,
° τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,

Σκοπός του προγράμματος είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες απαραίτητες για την ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης δεν περιορίζεται στην εκπαίδευση σε ειδικές γνώσεις που απορρέουν από τον τίτλο του προγράμματος, αλλά παρέχει δεξιότητες που αφορούν την πληροφορική γενικά, την τεχνολογία, το επιχειρηματικό πνεύμα και τις κοινωνικές δεξιότητες, που μπορούν να μεταφερθούν στο σύνολο σχεδόν του εργασιακού πεδίου. Κατά αυτόν τον τρόπο οι καταρτιζόμενοι καθίστανται ικανοί να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ