ΛΑΕΚ 0,24 (ΟΑΕΔ)

ΛΑΕΚ 0,24 (ΟΑΕΔ)

Όλες οι επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, καταβάλλουν εργοδοτική εισφορά 0,45% μέσω των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους στο ΙΚΑ, για την Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση.


Κάθε επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο λογαριασμό για την κατάρτιση των υπαλλήλων της (2 φορές τον χρόνο για κάθε εργαζόμενο) και ανταποδοτικά της επιστρέφεται το κόστος της εκπαίδευσης.

Επιδότηση του σεμιναρίου για τους ασφαλισμένους μέσω του ΛΑΕΚ 0,24Η κάλυψη της κατάρτισης μέσω ΛΑΕΚ έχει ως εξής:

- Το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,24) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2016, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.

- Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,24) το έτος 2016.

- Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 80% της εργοδοτικής εισφοράς (0,24) το έτος 2015, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσού το 2016.

Σημαντικά σημεία:

1) Οι επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ή δεν έχουν εξαντλήσει το ποσό του προηγούμενου έτους, μπορούν να μεταφέρουν το ποσό στο επόμενο έτος. Ο υπολογισμός για το ποσό που αναλογεί στην επιχείρηση γίνεται όπως και για το τρέχον έτος, με τη διαφορά ότι γίνεται πλέον στην τελική ακαθάριστη μισθοδοσία. 2) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,45% είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος. 

Η διαδικασία συμμετοχής στον Λογαριασμό του ΛΑΕΚ 0,24

Η διαδικασία επιδότησης από το ΛΑΕΚ 0,24 γίνεται ολοκληρωτικά ηλεκτρονικά.

Δεν αναλαμβάνουμε τη διαδικασία υποβολής ή/και αποπληρωμής των συγκεκριμένων προγραμμάτων, όμως παρακάτω υπάρχουν βοηθητικά βήματα για την διευκόλυνση των εταιρειών στη ετοιμασία και ένταξη τους στο πρόγραμμα.

Βήμα 1. Δημιουργώ λογαριασμό της επιχείρησης μου στη βάση του ΛΑΕΚ 0,24

Το βήμα 1. δεν αναφέρεται σε επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει λογαριασμό ήδη από τα προηγούμενα έτη. Οι επιχειρήσεις  που δεν έχουν δημιουργήσει ποτέ λογαριασμό ακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή το αναλυτικό "Εγχειρίδιο Χρήσης" του ΟΑΕΔ στην Ενότητα 3. "Είσοδος στο Σύστημα".
Βήμα 2. Υποβολή Νέου Προγράμματος

Το βήμα 2. αφορά την υποβολή του επιθυμητού εκπαιδευτικού προγράμματος για το οποίο επιθυμεί η επιχείρηση να επιδοτηθεί. Στο αναλυτικό "Εγχειρίδιο Χρήσης" του ΟΑΕΔ στην Ενότητα 4. "Προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24". 
Βήμα 3. Υποβολή Αίτησης Αποπληρωμής

Το βήμα 3. αφορά το στάδιο μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι επιχείρηση πρέπει να ακολουθήσει με ιδιαίτερη προσοχή τις "Οδηγίες Αποπληρωμής",  την "Αίτηση Αποπληρωμής" και τα "Υποδείγματα για την Αίτηση Αποπληρωμής".

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ..