Οι Εισηγητές μας

Το ΚΕΚ ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. από την 25 (εικοσιπενταετή) εμπειρία του στην υλοποίηση των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει δημιουργήσει Βάση Δεδομένων, η οποία λειτουργεί ως Μητρώο εισηγητών (Trainers Pool Data). Οι εκπαιδευτές (περισσότεροι από 350) συμμετέχουν σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες μας με ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση σύγχρονων επαγγελματικών προγραμμάτων. Προέρχονται από πολλούς επαγγελματικούς χώρους, είναι συνήθως σύμβουλοι, ανώτερα – ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών, εκπαιδευτικών φορέων και διαθέτουν μεγάλη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία στα επιστημονικά αντικείμενα που το ΚΕΚ δραστηριοποιείται. Με τους συνεργάτες αυτούς το ΚΕΚ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με στόχο την ανταλλαγή απόψεων αλλά και την υποβοήθηση υλοποίησης του έργου του (μελέτες, εξελίξεις σε θέματα κατάρτισης, αγορά εργασίας, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α.), που δεν περιορίζονται μόνο σε εθνικά πλαίσια,  αλλά και διεθνή.

 

Με τη συγκρότηση του Μητρώου Εκπαιδευτών/ τριών Σ.Ε.Κ από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), ένας μεγάλος αριθμός των συνεργαζόμενων εκπαιδευτών, αφού υπέβαλε αίτηση πιστοποίησης ύστερα από προτροπή, υποστήριξη και υποβοήθηση του ΚΕΚ, εντάχθηκε σ’ αυτό, με αποτέλεσμα το ΚΕΚ να δημιουργήσει ένα δικό του υπομητρώο πιστοποιημένων εισηγητών. Το ίδιο ισχύει και και για το μητρώο του ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ.

 

Οι εκπαιδευτές, οι οποίοι απασχολούνται για την υλοποίηση των προγραμμάτων, επιλέγονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
1) Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον ενός από τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος 2) Πιστοποιήσεις στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος 3) Εκπαιδευτική εμπειρία 4) Επαγγελματική εμπειρία 5) Μεταδοτικότητα των γνώσεων 6) Μεταπτυχιακές σπουδές 7) Αξιολόγηση προηγούμενης συνεργασίας (αν έχει προηγηθεί).

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας:

 

 

Name: *
E-mail: *
Αρχείο Βιογραφικού (σε μορφή doc, docx): *