Διοίκηση Κρίσεων & Αλλαγών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ & ΑΛΛΑΓΩΝ

Ποιους αφορά: 

Σε στελέχη επιχειρήσεων όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους σε συνθήκες κρίσεων και αλλαγών.

 Τι θα μάθουν:
Η συμβολή στη δημιουργία μιας εταιρείας με αυτοπεποίθηση  σε καιρούς κρίσεων και αλλαγών.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

• Προσδιορισμός και είδη κρίσεων

• Διάκριση των κρίσεων

• Τα καταστροφικά αποτελέσματα των κρίσεων

• Τομείς καταστροφικής επίδρασης των κρίσεων

• Η πρόληψη των κρίσεων

•  Η διαχείριση του χρόνου

• Η διαδικασία λήψης – αποφάσεων (πριν και μετά την κρίση)

• Τα εργαλεία αντιμετώπισης των κρίσεων

• Ανάλυση κρίσεων από την διεθνή και την ελληνική πραγματικότητα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

• Οι επιχειρήσεις και οι αλλαγές μέχρι σήμερα

• Αντιδράσεις ανθρώπων στις αλλαγές

• Τα βήματα υλοποίησης των αλλαγών

•  Αιτιολόγηση αλλαγών

•  Συγκρότηση καθοδηγητικής ομάδας

•  Δημιουργία οράματος, χάραξη στρατηγικής

•  Τα επίπεδα οραματισμού, η διάχυση του οράματος

•  Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

•  Πιλοτική εφαρμογή

•  Αφομοίωση των αλλαγών

•  Ανάπτυξη νέας φιλοσοφίας

•  Η μετατροπή της επιχείρησης σε «εξωστρεφή»

 Ώρες μαθημάτων: θα καθοριστούν

Διάρκεια: 12 ώρες

Πληροφορίες: +30 2102016406, φαξ: +30 210 2285958

Χαρά Φροντιστή-Front Desk Manager

* Δυνατότητα Χρηματοδότησης Από το ΛΑΕΚ 0,45%

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...