ΑΙΤΗΣΗ (ΛΑΕΚ 1-49) ΕΤΟΣ 2018

Όνοματεπώνυμο:*
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:*
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:*
E-mail:*
Επιλογή Προγράμματος (Συμμετοχή μόνο σε 1 - μπορείτε να δηλώσετε & άλλο/α ως εναλλακτικά):*
Επιμελητήριο/Σύλλογος που ανήκει η Επιχείρηση (εφόσον γνωρίζετε):
Τα τελευταία 3 χρόνια έχετε παρακολουθήσει άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ;*
Η Επιχείρηση που Εργάζεστε Απασχολεί μέχρι 49 άτομα (ισχύει & για ανεξάρτητους καταρτιζόμενους);*
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:*

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν την υποβολή δικαιολογητικών στην ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για το Πρόγραμμα εργαζομένων του Ο.Α.Ε.Δ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-49) ΕΤΟΥΣ 2018».  Μπορείτε να στείλετε τα δικαιολογητικά και μέσω φαξ στο 2102285958. Με την έναρξη των μαθημάτων ο εργαζόμενος θα προσκομίσει στην ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. τα πρωτότυπα έγγραφα σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο. Σε περίπτωση, που ο αιτών έχει διαπιστώσει ότι έχει κάνει λάθος καταχώρηση σε κάποιο πεδίο, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με την ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ώστε να γίνει η διόρθωση. Σε κάθε περίπτωση ο αιτών εργαζόμενος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97.