GDPR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ 1η 02/05/2018)

ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ε.Ε.) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών η ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ως Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων καταβάλλει κάθε προσπάθεια με τη λήψη των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει από τα φυσικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και από κάθε άλλη κακόβουλη χρήση.

Για κάθε ερώτημα ή αίτημά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 Δημητρακοπούλου 18, 11141, Αθήνα,

Τηλ: 2102016225, e-mail: emikek@emigroup.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χαρά Φροντιστή

 

Θεωρούμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πολύ σημαντικά και γι’αυτό πριν μας κοινοποιήσετε οτιδήποτε, παρακαλούμε ενημερωθείτε παρακάτω για το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε, το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και το χρονικό διάστημα που διατηρούνται στον φορέα μας. Επίσης ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα που μας έχετε ήδη υποβάλει ή μας υποβάλλετε.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Τα δεδομένα που συλλέγουμε :

Α) αναγράφονται στις αιτήσεις εγγραφής/συμμετοχής/ εκδήλωσης ενδιαφέροντος  τις οποίες μας υποβάλλετε είτε με φυσικό τρόπο είτε ηλεκτρονικά και είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, όλα τα στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, Διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Οικογενειακή κατάσταση, Εργασιακή κατάσταση, αριθμός κάρτας ανεργίας. Επιπλέον και ανάλογα με την υπηρεσία που προσφέρουμε, μπορεί να ζητηθούν στοιχεία βιογραφικού, εκπαιδευτικού ιστορικού, προηγούμενες εργασίες κλπ. Τέλος, για λόγους οικονομικής συναλλαγής μπορεί να ζητηθούν στοιχεία λογαριασμού τράπεζας, IBAN, πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Σε κάθε περίπτωση, όσα στοιχεία ζητούνται είναι πρόσφορα, συναφή και αναγκαία για τους επιδιωκόμενους σκοπούς επεξεργασίας. Επίσης είναι ακριβή, και σε περίπτωση ανακρίβειας μπορούν να επικαιροποιηθούν άμεσα. Για την χρήση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών εξασφαλίζουμε τη συγκατάθεσή σας σε κάθε έντυπο που συμπληρώνετε, είναι εμπιστευτικά και είναι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί κατόπιν αίτησής σας στο emikek@emigroup.gr  ή στη διεύθυνση της εταιρίας μας.

Β) κατά περίπτωση μπορεί να αφορούν ειδικά προσωπικά δεδομένα όπως ειδικές ιατρικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή σας σε ορισμένα προγράμματα κατάρτισης ή στη συμμετοχή σας σε εξετάσεις πιστοποίησης για τις οποίες διαφοροποιούνται οι κανονισμοί όταν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι.

Γ) καταγράφονται με τρόπο αυτόματο όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες και τη χρήση cookies παρακαλούμε συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας μας.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία των δεδομένων σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή είναι συμβατή με τους καθορισμένους στόχους της επιχείρησης ως Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και κανένα δεδομένο δεν υποβάλλεται σε επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς. Η χρήση και επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό την επικοινωνία μας με τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας/σύμβασης, την έκδοση οικονομικών εγγράφων (αποδείξεων –τιμολογίων), την ενημέρωσή σας για νέα ή αντίστοιχα προγράμματα.

Επίσης η επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να αφορά την κοινοποίησή τους σε τρίτους φορείς με σκοπό την συμμετοχή σας σε εξετάσεις πιστοποίησης ή την συμμετοχή σας σε πρόγραμμα που έχει προκηρυχθεί από άλλον φορέα π.χ. Υπουργείο, ΟΑΕΔ κτλ και πάντα κατόπιν συγκατάθεσής σας.

Τέλος η επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να γίνει εφόσον αυτό απαιτηθεί για λόγους νομικής φύσεως ή εκπλήρωσης συμβατικών μας υποχρεώσεων έναντι των θεσμικών φορέων στους οποίους υπαγόμαστε.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων που συλλέγουμε και που μπορεί να ταυτοποιηθούν με εσάς είναι κατ’ ελάχιστο ο απαραίτητος μέχρι να ολοκληρωθεί η παρεχόμενη υπηρεσία/σύμβαση/ ολοκλήρωση έργου και ο μέγιστος, για όσο χρόνο υφίσταται η εταιρία. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικαλεστείτε τα δικαιώματά σας παρακάτω σε σχέση με τα δεδομένα που μας έχετε καταθέσει.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον το επιθυμήσετε μπορείτε να έχετε πρόσβαση και ενημερωθείτε για τα δεδομένα σας και το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται κατόπιν αίτησής σας στο emikek@emigroup.gr  ή στη διεύθυνση της εταιρίας μας και θα λάβετε απάντηση εντός μηνός. Επίσης μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ζητήσετε τη διαγραφή τους. Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους σε περίπτωση που συντρέχουν ειδικοί λόγοι και στην παρέμβαση της καταγραφής από τυχόν αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Τέλος μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή δεν θίγεται η μέχρι τότε νομιμότητα χρήσης των δεδομένων σας εφόσον μας έχετε ήδη παράσχει την συγκατάθεσή σας.

Αυτή η πολιτική προστασίας των προσωπικών Δεδομένων είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί και αναμορφωθεί. Πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε αναθεώρησης ή αναμόρφωσης θα ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας και θα μπορείτε να επιλέξετε αν επιθυμείτε ή όχι την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφεία: Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο:2106475600

Fax: 2106475628