Βασικές & Εξειδικευμένες Δεξιότητες ΤΠΕ

Η Εποχή μας άλλαξε..Εσύ;

Καταπολεμάμε τον Ηλεκτρονικό Αναλφαβητισμό!!

Εκπαιδεύουμε Άριστους Επαγγελματίες!!

 Η καινοτομία και η υιοθέτηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν δυο σημαντικές παραμέτρους της ανανεωμένης ατζέντας της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η συμβολή των ΤΠΕ στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη τόσο της παραγωγικότητας όσο και των προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι, κατά συνέπεια, απολύτως αναγκαίο να επιλυθούν τα προβλήματα που συνδέονται με τις δεξιότητες στις ΤΠΕ (ηλεκτρονικές δεξιότητες) ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση σε επαγγελματίες και χρήστες υψηλής ειδίκευσης στον τομέα των ΤΠΕ, να αντιμετωπιστούν οι γοργά μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και να διασφαλιστεί ότι ο κάθε πολίτης είναι ηλεκτρονικά εγγράμματος σε ένα πλαίσιο δια βίου μάθησης, πράγμα που απαιτεί τη δραστηριοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών.


 Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Αποτελούν δε σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις σε ότι αφορά τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών μοντέλων και των πρακτικών τους, καθώς θεωρούνται παράγοντες επιτάχυνσης της καινοτομίας ενώ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η διάχυση των νέων τεχνολογιών σε πολλούς επιχειρησιακούς τομείς αυξάνει συνεχώς τις απαιτήσεις σε ηλεκτρονικές δεξιότητες (e–skills) του εργατικού δυναμικού.

Σκοπός των προγραμμάτων  ΤΠΕ είναι η κατάρτιση ανέργων, αποφοίτων Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο σε βασικές όσο και σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας,  έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες εισόδου τους στην αγορά εργασίας ως καταρτισμένα στελέχη, με πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες και ικανότητες να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων, γεγονός που θα συμβάλλει - μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων – στη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της χώρας.

Η ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. εγγυάται για το μέγιστο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα μέσω των άρτια εξειδικευμένων επιστημονικών στελεχών του και σεβόμενο την οικονομική κατάσταση στη χώρα μας, προσφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους ανέργους στα πλαίσια των προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με χρήση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Πρόσφατα Ολοκληρωμένα Προγράμματα από την EMI ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σε

Βασικές Δεξιότητες σε ΤΠΕ


Αναμένονται σύντομα αποτελέσματα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας σε

Εξειδικευμένες Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ..